voorwaarden ticketshop

De Farm & Country Fair, hierna genoemd ‘het evenement’ wordt georganiseerd door IJzerlo’s Landschap bv, hierna genoemd ‘de organisatie’.

1.0
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien tickets als toegangsbewijzen via de internetsite die is gekoppeld aan de officiële websites van de Farm & Country Fair worden besteld en daardoor een overeenkomst tot stand komt. Door op deze wijze verkrijging van een toegangsbewijs danwel betreding van het terrein verklaart de bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.1
Alle door de organisatie danwel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de organisatie en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, danwel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van entreebewijzen door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen.

1.2
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

1.3
Uitdrukkelijk worden door de organisatie de door bezoeker toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

De bezoeker dient de tickets (direct) uit te printen en goed te bewaren. Het ticketbestand dient in origineel formaat op A4 papier geprint te worden i.v.m. de leesbaarheid van de code. Tickets getoond op een informatiedrager worden niet geaccepteerd als geldig entreebewijs.


De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Uitsluitend toegangsbewijzen die zijn aangeschaft bij de organisatie of door de organisatie ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door de organisatie als geldig erkend. De digitale tickets zijn voorzien van een unieke barcode. Als het ticket eenmaal gescand is, is de unieke code ongeldig geworden. Wordt een ticket met een identieke code aangeboden dan wordt dit als een frauduleuze kopie beschouwd en dient bij de kassa van het evenement tegen de geldende dagtarief een nieuw entree bewijs te worden gekocht. De bezoeker dient zelf te controleren of de digitale tickets per e-mail ontvangen zijn, eventueel worden ook spambox en ongewenste mailbox gecontroleerd.

.
1.4
Eenmaal gekochte toegangsbewijzen worden niet door de organisatie teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald.


2.0
Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden kan de toegang tot het evenement worden geweigerd, danwel deze bezoekers kunnen door de organisatie van het terrein van het evenement worden verwijderd, zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het toegangsbewijs. Voor alle door de organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de bezoeker aansprakelijk zijn.

2.1
De organisatie is gerechtigd bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het evenement te fouilleren en de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken.

2.2
Indien de organisatie daarom verzoekt is de bezoeker gehouden zich te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

2.3
Gedurende zijn/haar verblijf op het terrein dient de bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende evenement. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de organisatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.


3.0
Het betreden van het terrein en het bijwonen van het evenement geschiedt door de bezoekers op eigen risico. De organisatie is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van de organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de organisatie. ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het terrein en de door deze derden ingeschakelde personen.
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
c. schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.
d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen.
e. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het evenement.
f. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het evenement.
g. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de organisatie houder, (erf)pachter, huurder danwel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de organisatie staat.
h. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van bezoeker.

3.1
De organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de organisatie en/of op het terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

3.2
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de organisatie en/of door de organisatie ingeschakelde derden.

4.0
De organisatie is gerechtigd om (delen van) het evenement en de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels alle haar ten dienste staande middelen alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.

5.0
Door betreding van het terrein verklaart de bezoeker zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaam(skenmerken) door de organisatie of een door de organisatie aangewezen derde, waarbij de bezoeker uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De organisatie noch de eventuele derde aan wie de organisatie toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de bezoeker enige vergoeding verschuldigd.

De bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en of andere door de organisatie geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen danwel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.

5.1
De organisatie zal zich er voor inspannen het evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip.

5.2
Indien de organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht danwel ingeval van overmacht is de organisatie gerechtigd het evenement te verschuiven naar een andere datum, andere locatie danwel het evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

5.3
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van de organisatie (a.) onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de organisatie (a.) en/of op het terrein (c.), weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement (b.) vanwege het feit dat de voor het evenement (b.)benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

6.0
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking. De organisatie (a.) is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

6.1
Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen en zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.